مشاوره قانون کار

مشاوره قانون کار

دستورالعمل حاضر تدوین و به بخش های مختلف خصوصی و دولتی ابلاغ میگردد.

ادامه مطلب
وکیل دعاوی کارگری و کارفرمایی

وکیل دعاوی کارگری و کارفرمایی

در محیط های کاری، افزایش هزینه ها و آسیب به نیروی انسانی شاغل محسوب می شوند.

ادامه مطلب
تنظیم دادخواست اداره کار

تنظیم دادخواست اداره کار

سایت های آلوده به پسماندهای ویژه که باید از آلودگی زدوده شوند بیشتر می باشد.

ادامه مطلب
تنظیم لوایح دیوان عدالت اداری

تنظیم لوایح دیوان عدالت اداری

عدم قطعیت، ویژگی ذاتی عوامل آسیب رسان در نظر گرفته می شود.

ادامه مطلب

گروه تخصصی صبا

۱- مشاوره نحوه عقد قراردادهای پیمانکاری ونیز قراردادهای بین بیمه شدگان وکارفرمایان، ۲- پیگیری جهت کاهش بدهیهای بیمه ۳- مشاوره جهت کاهش مبالغ مندرج در آرای هیاتهای بدوی وتجدیدنظر اداره کار ۴- تنظیم لایحه دفاعیه جهت ارایه به هیاتهای مطالباتی شعب تامین اجتماعی ۵- مشاوره جهت دریافت بیمه بیکاری در حداقل زمان ممکن ۶ – مشاوره وراهنمایی جهت برقراری مستمری بازنشستگی ، از کار افتادگی کلی وجزئی ناشی وغیر ناشی ازکار ،مستمری بازماندگ ۷- پیگیری سوابق بیمه شدگان درشعبات مختلف تامین اجتماعی ۸- کلیه خدمات در خصوص چگونگی دریافت بیمه بیکاری ۹- .مرخصی استعلاجی وزایمان ۱۰- ارایه مشاوره جهت بیمه شدن با حداقل مبلغ ۱۱- مشاوره جهت کاهش جرایم عدم پرداخت حق بیمه ۱۲- تنظیم دادخواست مربوط به دادنامه دیوان عدالت اداری ۱۳- مشاوره جهت احیا واحراز سوابق

درباره ما

موسسه مشاور صبا ، مشاور تخصصی در کلیه مسائل مربوط به اداره کار و تامین اجتماعی